Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

Ref. punt 8

Activiteiten JAARVERSLAG 2014

Het museum draait vrijwel geheel op vrijwilligers. Naast het bestuur van de stichting is er ook werkcommissie actief om alle activiteiten vorm te geven.

Verslag werkcommissie
De werkcommissie kwam in 2014 20 keer bij elkaar. Daarvan werd 12 keer vergaderd. Voor de vergaderingen werken we met een vaste agenda waarin alle onderwerpen die het museum betreffen aan de orde komen. 7 keer is besteedt aan verbetering van de inrichting van het museum en de presentatie van onze collectie. Eind december was onze gezamenlijke jaarvergadering met het Bestuur.
We mochten in het afgelopen jaar weer een aantal scholen ontvangen, waaronder onze vaste bezoekers van een tuinbouwschool in Slovenië. Ook wisten groepen en families ons museum weer te vinden. Hoewel we nog geen definitieve cijfers hebben lijkt het er op dat het aantal bezoekers wat lager is dan in voorgaande jaren. Daarentegen wisten steeds meer mensen de weg te vinden naar onze collectie via de beeldbank en zo een digitaal bezoek aan ons museum te brengen.
In het begin van het jaar kondigde de voorzitter van ons Bestuur, na meer dan 10 jaar inzet voor het museum, zijn aftreden aan. Bij de opening van het museale jaar op 5 april hebben we, met dank voor zijn inzet voor ons museum, afscheid genomen van de heer Pieter de Vries. Tevens konden we de komst van de nieuwe voorzitter, de heer Henk van Wielink aankondigen. Henk kent alle facetten van het internationale zaadvak waarin hij meer dan 40 jaar ervaring heeft en nog steeds werkzaam is.
Ons museum heeft een voorlopige opname in het Museumregister Nederland. In 2014 is door het Museumregister een audit gehouden om te beoordelen of ons museum aan de voorwaarden voldoet om voor een definitieve opname in het Museumregister in aanmerking te komen. De uitkomst was positief met een aantal voorwaarden waaraan we nog moeten voldoen. Dit betreft o.a. de klimaatregistratie en het collectiebeheer. Momenteel werken we eraan om hieraan te voldoen zodat in 2015 een definitieve registratie verleend kan worden.
Wegens de beperkte beschikbaarheid van de benedenruimte hebben we het afgelopen jaar een beperkte tentoonstelling gehouden over veredelingstechnieken. Het afgelopen jaar zijn we begonnen met de voorbereiding van een grote tentoonstelling over het onderwerp veredelingstechnieken, die met inbreng van de kennis van meerdere zaadbedrijven in het seizoen 2015 zal worden gehouden.
In het najaar werden wij benaderd door museum Boerhaave in Leiden om een deel van onze collectie gipsmodellen te mogen gebruiken voor een tentoonstelling. Uiteraard werken wij graag mee aan het verzoek van dit toonaangevende museum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. Van februari tot november 2015 zullen 60 stuks uit onze gipsmodellen collectie te zien zijn bij museum Boerhaave in Leiden als onderdeel van de tentoonstelling Foodtopia. De tentoonstelling bevat uit een bloemlezing van een eeuw voedselinnovaties in Nederland die allemaal tot doel hadden om de wereldvoedselproblematiek op te lossen.
Ook in 2014 kregen wij weer nieuwe voorwerpen voor onze collectie. Deze collectie is inmiddels zo groot dat lang niet alle (grote) artikelen geplaatst kunnen worden in het museum. Tevens wordt de ruimte die wij hebben voor opslag van onze collectie steeds beperkter. Reden om op zoek te gaan naar aanvullende opslag, tot op heden helaas nog zonder resultaat. Als er ruimte beschikbaar is dan houden wij ons graag aanbevolen.

Verslag bestuur
Het bestuur kwam vier maal bijeen waarvan een keer samen met de werkcommissie. Voorts zijn wij aangesloten bij de Museum Federatie Noord Holland en worden ook Provinciale bijeenkomsten gevolgd.
Binnen het bestuur heeft een belangrijke wisseling plaatsgevonden: dhr. P.A. de Vries, die 10 jaar voorzitter is geweest van het bestuur, heeft begin van het jaar aangekondigd met deze functie te willen stoppen. Hij is opgevolgd door dhr. H.J. van Wielink die vanaf 5 april 2014 deze functie nu bekleedt.


Saet & Cruyt Experience
Op speciaal initiatief van (drie zaadbedrijven, Zuiderzeemuseum (Enkhuizen) en Saet & Cruyt) werd een project gestart om op het terrein van het Zuiderzeemuseum een gebouw te realiseren met daarin een beeld van verleden, heden en toekomst van het zaadbedrijf met o.a. als doel de sector neer te zetten als aantrekkelijk werkgebied voor jongeren; te promoten als topsector en een aantrekkelijke ontvangstongelijkheid te creëren voor bedrijven. Het rapport De Saet & Cruyt Experience. Voedsel en bloei voor de hele wereld, dat vorig jaar gemaakt is diende dit jaar voor een actieplan t.b.v. acquisitie en fondsenwerving in samenwerking met Raadgevend Bureau Het |Grote Oost. De fondsvorming in volle gang en wordt in 2015 voortgezet. Er zijn zeer goede gesprekken gevoerd met de leiding van het Zuiderzeemuseum en besloten is een concreet operationeel werkplan op te stellen in voorjaar 2015.

Culturele ANBI
Onze stichting heeft sinds 1 januari 2013 de status Culturele ANBI. Dit houdt in dat we voor minstens 90 procent actief zijn op cultureel gebied. Particulieren mogen in dat geval in de aangifte inkomstenbelasting handelen conform de fiscale regelgeving. hetzelfde geldt voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen.
Dit houdt voor ons wel een aantal verplichtingen in omdat per 1 januari 2014 de regelgeving voor ANBI’s is veranderd. Er zijn een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben middels transparantie het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Wij kunnen en zullen aan die voorwaarden voldoen.

Registratie
Ons museum beschikt sinds 18 oktober 2010 over een voorlopige registratie in het Museumregister Nederland. Die registratie is drie jaar geldig. Inmiddels heeft er een officiële audit plaats gevonden en is aan alle voorwaarden voldaan om een definitieve registratie in de loop van 2015 tegemoet te mogen zien. Voor de voorwaarden m.b.t. lichtcondities in de expositieruimte wordt nog met het Museum register van gedachte gewisseld.

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg