Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

ANBI Verklaring 2021

De Stichting Saet en Cruyt  heeft de Culturele ANBI-status. Dit betekent dat we voor minstens negentig procent actief zijn op cultureel gebied. Als gevolg hiervan geldt voor particulieren en ondernemingen een bijzonder gunstige regeling voor hun gift bij de aangifte Inkomstenbelasting respectievelijk Vennootschapsbelasting. Dit betekent tevens dat het museum is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus volledig ten goede aan het museum.

Contactgegevens:
Stichting Saet en Cruyt
Westerstraat 111
1601 AD Enkhuizen
Fiscaal nummer: 8050.60.984 B01
KvK: 41153873    RSIN 805060984
Bankrekening: NL49 RABO 0117 6573 60
info@saetencruyt.nl      www.saetencruyt.nl

Bestuursverslag 2021
De activiteiten van Stichting Saet en Cruyt bestaan voornamelijk uit: museale activiteiten ten behoeve van een museum, ‘Sow to Grow’.

Doel van de Stichting: Het bevorderen van de kennis en ontwikkelingen, die zich in het zaadvak, in het bijzonder het Nederlandse zaadvak hebben voltrokken en voorts al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verzamelen en onderhouden van museale objecten en literatuur gerelateerd aan de historie en ontwikkelingen binnen het zaadvak.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter H.J. van Wielink
Secretaris M. Dekker
Penningmeester  T.W.M. Koedooder
Algemeenbestuurslid  J.T.M. Venneman
Algemeenbestuurslid  N. Groot

De doelstelling wordt nagestreefd door het volgende beleid / de volgende activiteiten


Verslag van de activiteiten

Een vaste groep van vrijwilligers, heeft als belangrijkste taken:

1. Scouting
Het volgen en inventariseren van publicaties en objecten die beschikbaar komen en een aanvulling van de huidige collectie kunnen zijn.

2. Onderhoud en restauratie
De collectie bevat items die voor een belangrijk deel bestaan uit hout en metaal. Daarnaast zijn er veel boeken, tijdschriften foto’s en platen. Een goed voorbeeld van restauratie is het in bruikbare staat brengen, met behulp van een donatie, van een 12-tal negentiende -eeuwse stoelen afkomstig uit de Stille Kamer (directiekamer) van Sluis en Groot. Deze stoelen staan nu in de zalen van 'Sow to Grow' en dienen als rustpunt.

3. Inventarisatie, beschrijving en digitalisering
Het vastleggen en beschrijven van nog niet gecatalogiseerde objecten. De foto's hiervan komen op de Beeldbank, een onderdeel van www. zaadenkruid.nl

4. Externe exposities
Geschiedt in een tiental glazen vitrines, welke permanent bij bedrijven in het hele land staan. De objecten in de vitrines geven een beeld over facetten van het zaadvak welke bijdragen tot gezondheid en welzijn.

Saet en Cruyt heeft naast een aantal personen en bedrijven die de Stichting een warm hart toedragen en financieel steunen, ook een grote groep van supporters verenigd in de "Vereniging van Vrienden Saet en Cruyt". De inkomsten van de vereniging komen ten goede van 'Saet & Cruyt'.
Saet en Cruyt ondersteunt de activiteiten van Sow to Grow financieel en speelt een belangrijke rol in het beschikbaar maken van objecten en de presentatie ervan.

Bestuurlijke voornemens
Continuïteit van bestaand beleid en uitvoering, waarin een goed beheer van de collectie centraal staat. Veel aandacht zal geschonken worden aan de digitale toegankelijkheid van de collectie om op die manier een zo'n groot mogelijk publiek inzicht en kennis te verschaffen omtrent gewassen geschikt voor voeding en welzijn en de wijze waarop die beschikbaar komen.
In dit licht moet vermeld worden de realisatie van het digitaliseren van de Weinmann collectie. Een collectie bestaande uit 8 boeken uit 1736 met daarin de platen en beschrijvingen van ongeveer 1.000 gewassen. Ook dit wordt mogelijk gemaakt middels een financiële schenking. De digitalisering is in het verslagjaar afgerond en de inhoud is digitaal in te zien in het museum en  komt online beschikbaar.

Beloningsbeleid
Het bestuur en de medewerkers bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Voor beheer en coördinatie is een professionele kracht aangesteld voor 60% per week.

In het nieuwe jaar genomen besluiten
Ook in het jaar 2020 worden we geconfronteerd met de effecten die het Corona virus op onze samenleving heeft. Dat dit nadelige financiële gevolgen voor Saet en Cruyt heeft is duidelijk. De omvang hiervan is voorlopig  nog niet te overzien. Getracht wordt om de kosten, daar waar mogelijk, te verlagen.

Belangrijke wijzigingen in statuten
Statutair zijn er in de verslagperiode geen wijzigingen doorgevoerd.

JAARREKENING/FINANCIËLE POSITIE

 

 

ACTIVA

31.12.2021

 

31.12.2020

 
         

VASTE ACTIVA

%

%

Materiele vaste activa

     

 

Inventaris

1

-

1

-

         

Financiële vaste activa

       

Overige vorderingen

308.948

96,1

220.603

97,8

 

308.949

96,1

220.604

97,8

         

VLOTTENDE ACTIVA

       
         

Vorderingen

12.417

3,9

4.852

2,2

         

TOTAAL ACTIVA

321.366

100,0

225.456

100,0

         

PASSIVA

       
         

STICHTINGSVERMOGEN

       

Eigen Vermogen

250.896

78,0

152.010

67,4

         

KORTLOPENDE SCHULDEN

       

Div kortlopende schulden

70.470

22,0

73.446

32,6

         

TOTAAL PASSIVA

321.366

100,0

225.456

100,0

         
         

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

 

 
 

realisatie

 

realisatie

 
 

2021

 

2020

 

BATEN

       

Sponsorbijdragen

90.150

 

63.569

 

Overige baten

25.000

 

25.800

 

Som der baten

115.150

 

89.369

 
         

LASTEN

       

Huisvestingslasten

8.625

 

8.439

 

Kosten inventaris

772

 

772

 

Verkooplasten

329

 

58

 

Kantoor- en administratiekosten

2.217

 

4.485

 

Algemene kosten

881

 

6

 
 

12.824

 

13.760

 

Saldo voor financiële baten en lasten

102.326

 

75.609

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

-3.440

 

-4.128

 

Saldo 

98.886

 

71.481

 
         
 

 

     
         

 Einde ANBI Verklaring 2021

 

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg