Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

ANBI-STATUS

De Stichting Saet en Cruyt  heeft de Culturele ANBI-status. Dit betekent dat we voor minstens negentig procent actief zijn op cultureel gebied. Als gevolg hiervan geldt voor particulieren en ondernemingen een bijzonder gunstige regeling voor hun gift bij de aangifte Inkomstenbelasting respectievelijk Vennootschapsbelasting. Dit betekent tevens dat het museum is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus volledig ten goede aan het museum.

Contactgegevens
Stichting Saet en Cruyt
Westerstraat 111
1601 AD Enkhuizen
Fiscaal nummer: 8050.60.984 B01
KvK: 41153873    RSIN 805060984
Bankrekening: NL49 RABO 0117 6573 60
info@saetencruyt.nl      www.saetencruyt.nl

Bestuursverslag 2019
De activiteiten van Stichting Saet en Cruyt bestaan voornamelijk uit: Musea, beheer van een museum, ‘Sow to Grow’.

Doel van de Stichting: Het bevorderen van de kennis van ontwikkelingen, die zich in het zaadvak, in het bijzonder het Nederlandse zaadvak hebben voltrokken en voorts al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verzamelen en onderhouden van museale objecten en literatuur gerelateerd aan de historie en ontwikkelingen binnen het zaadvak.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter H.J. van Wielink
Secretaris M. Dekker
Penningmeester J.T.M. Venneman
Alg. bestuurslid N. Groot
Alg. bestuurslid M.W. van Buuren

De doelstelling wordt nagestreefd door het volgende beleid / de volgende activiteiten

Verslag van de activiteiten

Een vaste groep van vrijwilligers, die onlangs uitgebreid is, heeft als belangrijkste taken:

1. Scouting
Het volgen en inventariseren van publicaties en objecten die beschikbaar komen en een aanvulling van de huidige collectie kunnen zijn.

2. Onderhoud en restauratie
De collectie bevat items die voor een belangrijk deel bestaan uit hout en metaal. Daarnaast zijn er veel boeken, tijdschriften foto’s en platen. Een goed voorbeeld van restauratie is het in bruikbare staat brengen, met behulp van een donatie, van een 12-tal negentiende eeuwse stoelen afkomstig uit de Stille Kamer (directiekamer) van Sluis en Groot. Deze stoelen staan nu in de zalen van 'Sow to Grow' en dienen als rustpunt.

3. Inventarisatie, beschrijving en digitalisering
Het vastleggen en beschrijven van nog niet gecatalogiseerde objecten. De foto's hiervan komen op de Beeldbank, een onderdeel van www. zaadenkruid.nl

4. Externe exposities
Geschiedt in een tiental glazen vitrines, welke permanent bij bedrijven in het hele land staan. De objecten in de vitrines geven een beeld over facetten van het zaadvak welke bijdragen tot gezondheid en welzijn.

Saet en Cruyt heeft naast een aantal personen en bedrijven die de Stichting een warm hart toedragen en financieel steunen, ook een grote groep van supporters verenigd in de "Vereniging van Vrienden Saet en Cruyt". De inkomsten van de vereniging komen ten goede van 'Saet & Cruyt'.
Saet en Cruyt ondersteunt de activiteiten van Sow to Grow financieel en speelt een belangrijke rol in het beschikbaar maken van objecten en de presentatie ervan.

Bestuurlijke voornemens
Continuïteit van bestaand beleid en uitvoering, waarin een goed beheer van de collectie centraal staat. Veel aandacht zal geschonken worden aan de digitale toegankelijkheid van de collectie om op die manier een zo'n groot mogelijk publiek inzicht en kennis te verschaffen omtrent gewassen geschikt voor voeding en welzijn en de wijze waarop die beschikbaar komen.
In dit licht moet vermeld worden de plannen tot het digitaliseren van de Weinmann collectie. Een collectie bestaande uit 8 boeken uit 1736 met daarin de platen en beschrijvingen van ongeveer 1.000 gewassen. Ook dit wordt mogelijk gemaakt middels een financiële schenking. We verwachten dat de digitalisering dit jaar afgerond wordt, waarna de inhoud ook online beschikbaar komt.

Beloningsbeleid
Het bestuur en de medewerkers bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

In het nieuwe jaar genomen besluiten
Nog maar net in het jaar 2020 worden we half maart geconfronteerd met de effecten die het Corona virus op onze samenleving heeft. Dat dit nadelige financiële gevolgen voor Saet en Cruyt heeft is duidelijk. Welke consequenties dit mogelijk nog zal hebben is nog niet te overzien. Getracht wordt om de kosten, daar waar mogelijk, te verlagen.

Belangrijke wijzigingen in statuten
Statutair zijn er in de verslagperiode geen wijzigingen doorgevoerd.

Jaarrekening / Financiële positie

  31-12-2019   31-12-2018  
Activa        
Vaste Activa % %
Materiële vaste activa - 1 -  
Financiële vaste activa 164.910 96,5 118.843 93,4
Vlottende Activa        
Vorderingen 6.018 3,5  8.449 6,6
  170.929 100 127.293 100
Passiva        
Eigen vermogen 80.529 47,1 71.093 55,9
Kortlopende schulden 90.400 52,9 56.200 44,1
  170.929 100 127.293 100


Staat van baten en lasten over 2019

  Realisatie 2019 Realisatie 2018
Baten     
Sponsorbijdragen Sow to Grow 75.250

93.250

Som van de geworven baten 75.250 93.250
Overige baten 10.200 15.174
Som der baten 85.450 108.424
 Lasten    
 Sponsorbijdragen  50.000  
 Afschrijvingen  1.448
 Overige personeelslasten  200  129
 Huisvestingslasten  12.508  10.976
 Kosten inventaris  4.589  677
 Kantoor- en administratiekosten  1.789  2.260
 Verkooplasten  1.388  679
 Algemene lasten  2.042  4.267
   22.516 20.436 
 Saldo voor financiële baten en lasten  12.934  87.988
 Rentelasten en soortgelijke kosten   - 3.498  -3.172
 Saldo  9.437  84.816

Einde bestand

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg