Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

Financiële rapportage 2013 Stichting Museum Saet & Cruyt te Andijk

Rekening Baten en Lasten       
Fondsen en sponsorbijdrage 21.660  
Rente  2.338  
Totaal inkomsten 23.998  
       
Huisvestingskosten 11.181  
Kantoorkosten 264  
Reis-verblijf en vergaderkosten 784  
Museale kosten 3.223  
Overige kosten 1.521  
Toevoeging fonds Seed Experience 2.000  
Toevoeging fonds InfoTech 2.500  
Toevoeging fonds Huisvesting 1.653  
Resutaat 2013 872  
Totale uitgaven 23.998  
       
Fonds Huisvesting      
Stand 1 januari 2013 88.006  
Donatie 10.000  
Rente bijschrijving 1.653  
Stand 31 december 2013 99.659  
Fonds InfoTech      
Stand 1 januari 2013  0  
Toevoeging 2.500  
Stand 31 december 2013 2.500  
Fonds voor Educatie      
Stand 1 januari 2013 2.764  
Stand 31 december 2013 2.764  
Fonds Seed Experience      
Stand 1 januari 2013 2.500  
Ontrekking 319  
Toevoeging 2.000  
Stand 31 december 2013 4.181  
Fonds voor Exploitatie en investeringen      
Stand 1 januari 2013 37.988  
Toevoeging resultaat 2013 872  
Stand 31 december 2013 38.860  

 

Toelichtigen:

Fonds Huisvesting:

Conform het Beleidsplan van de Stichting wordt er naar gestreefd om een adequate nieuwe locatie te vinden die met name een breed publiek (en jeugd) aanspreekt. Voor bijdragen aan dit fonds worden particulieren en bedrijven benaderd. Privé personen, die het behoud van de geschiedenis van het Tuinzaadvak een warm hart toedragen, hebben voor dit specifieke doel een eerste start gemaakt. Ook het (zaad) bedrijfsleven zal worden benaderd voor begunstiging van dit fonds e.e.a. in samenhang met de ontwikkeling van het S&C Experience project.

Fonds InfoTech:

Om de collectie en doelstelling van de Stichting ook op moderne manieren te ontsluiten is het noodzakelijk om regelmatig de website en andere collectie beheerstaken uit te voeren en up to date te houden. 

Fonds voor Educatie:

Om te zorgen dat de vrijwilligers, commissie- en bestuursleden de noodzakelijke museale kennis up to date kunnen houden is hiertoe een fonds gevormd waaruit dan opleidingen en cursussen kunnen worden betaald.

Fonds Seed Experience:

In het kader van de nieuwe huisvesting wordt ook het Seed Experience project ontwikkelt.
Om hier een start mee te kunnen maken en plannen te kunnen ontwikkelen worden uit de exploitatie middelen gereserveerd voor uitgaven die niet door derden worden vergoed. 

Fonds voor Exploitatie en Investeringen:

Aangezien de sponsorbijdragen in principe jaarlijks moeten worden verkregen en het eigen vermogen van de Stichting beperkt is, heeft het bestuur dit fonds ingesteld zodat er voldoende middelen en tijd beschikbaar zijn indien er onverwacht "gaten" in de jaarlijkse begroting vallen resp. er investeringen moeten worden gedaan.

Andijk, 11-04-2014.

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg