Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Het museum

BEZOEKVOORWAARDEN NATIONAAL MUSEUM SAET & CRUYT (S&C Museum) TE ANDIJK.

Inleiding Het S&C museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het S&C museum en de door het S&C museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeen-komstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het S&C museum spant zich zoveel mogelijk in om overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken en de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities
Artikel 1.1 Onder 'het S&C museum' wordt verstaan de “Stichting Saet & Cruyt” zijnde de juridische entiteit die het S&C museum beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers die bevoegd zijn namens het S&C museum op te treden. (zij worden hierna aangeduid als medewerkers.)

Artikel 1.2 Onder 'het S&C museum' wordt verstaan het gehuurde gedeelte van het gebouw van het Poldermuseum, dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het bestuur van het S&C museum valt.

Artikel 1.3 Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het S&C museum een overeenkomst sluit met als doel het S&C museum te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het S&C museum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de openingsuren en op afspraak.

Artikel 1.4 Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het S&C museum en een bezoeker. De voorwaarden zijn ook van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van het gebruik van de koffieruimte.

Aanbiedingen en prijzen

Artikel 2 Alle door het S&C museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het S&C museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het S&C museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het S&C museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het S&C museum is verspreid. Het S&C museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Verblijf in het S&C museum

Artikel 3.1 Gedurende het verblijf in het S&C museum dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door medewerkers van het S&C museum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van het S&C museum, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het S&C museum worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het S&C museum: 
a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het S&C museum evenwel expliciet worden toegestaan;
d. (huis)dieren mee te nemen, met uitzondering van hulphonden.
e. te roken in alle ruimtes.
f. etenswaren en consumpties mee te nemen in de ruimtes van het S&C museum
g. naar het oordeel van een medewerker van het S&C museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen
h. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zien erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1 Het S&C museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het S&C museum of de door het S&C museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het S&C museum en/of door het S&C museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het S&C museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het S&C museum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schade-vergoeding door het S&C museum aan de bezoeker: 
a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het S&C museum;
b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het S&C museum, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het S&C museum.

Artikel 4.3 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het S&C museum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het S&C museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4 Het bestuur van het S&C museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5 De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen.

Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door het S&C museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het S&C museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het S&C museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2 Het verblijf van de bezoeker in het S&C museum is voor eigen rekening en risico. Het S&C museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het S&C museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het S&C museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3 In geen enkel geval is het S&C museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is;
b. het door de verzekeraar van het S&C museum aan het S&C museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4 Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het S&C museum nimmer aansprakelijk. Er is parkeergelegenheid op het terrein van het S&C museum maar daar kan uitsluitend worden geparkeerd voor eigen rekening en risico vsn de bezoeker.

Artikel 5.5 Het S&C museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het S&C museum huurder is of dat anderszins ter beschikking van het museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het S&C museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6 Indien het S&C museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het S&C museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het S&C museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het S&C museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het S&C museum.

Artikel 5.7 De totale aansprakelijkheid van het S&C museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het S&C museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9 Aansprakelijkheid van het S&C museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10 De in Artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het S&C museum of een van zijn functionarissen.

Overmacht

Artikel 6.1 Als overmacht voor het S&C museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het S&C museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het S&C museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het S&C museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoek-overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1 Door de bezoeker in het S&C museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de beheerder.

Artikel 7.2 Het S&C museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen.

Artikel 7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1 De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het S&C museum.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1 Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het S&C museum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het S&C museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de regio Alkmaar. 

Deze Bezoekvoorwaarden van het S&C museum zijn vastgesteld in de bestuursvergadering en worden gepubliceerd op de website en getoond in het S&C Museum.

Andijk, 19 december 2014.
Nationaal Museum Saet & Cruyt,
Bezoekadres : Dijkweg 319, 1619 JH Andijk
Postadres : Dijkweg 319, 1619 JH Andijk 

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg