Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

Financiële rapportage 2014 Stichting Saet & Cruyt te Andijk

Rekening Baten en Lasten       
Fondsen en sponsorbijdrage 24.820  
Rente  2.211  
Totaal inkomsten 27.031  
       
Huisvestingskosten 10.144  
Kantoorkosten 139  
Reis-verblijf en vergaderkosten 655  
I.T. kosten 5.100  
Overige kosten 2.348  
Toevoeging fonds Seed Experience 3.500  
Toevoeging fonds InfoTech 2.000  
Toevoeging fonds Huisvesting 1.507  
Toevoeging fonds Educatie 1.000  
Resutaat 2014 638  
Totale uitgaven 27.031  
       
Fonds Huisvesting      
Stand 1 januari 2014 99.659  
Donatie 10.000  
Rente bijschrijving 1.508  
Stand 31 december 2014 111.167  
Fonds InfoTech      
Stand 1 januari 2014  2.500  
Toevoeging 2.000  
Stand 31 december 2014 4.500  
Fonds voor Educatie      

Stand 1 januari 2014

2.764  
Stand 31 december 2014 2.764  
Fonds Seed Experience      
Stand 1 januari 2014 4.181  
Toevoeging 3.500  
Stand 31 december 2014 7.681  
Fonds voor Exploitatie en investeringen      
Stand 1 januari 2014 38.860  
Toevoeging resultaat 2014 638  
Stand 31 december 2014 39.498  

Toelichtingen:

Fonds Huisvesting:
Conform het Beleidsplan van de Stichting wordt er naar gestreefd om een adequate nieuwe locatie te vinden die met name een breed publiek (en jeugd) aanspreekt. Voor bijdragen aan dit fonds worden particulieren en bedrijven benaderd. Privé personen, die het behoud van de geschiedenis van het Tuinzaadvak een warm hart toedragen, hebben voor dit specifieke doel een eerste start gemaakt. Ook het (zaad) bedrijfsleven zal worden benaderd voor begunstiging van dit fonds e.e.a. in samenhang met de ontwikkeling van het S&C Experience project.

Fonds InfoTech: 
Om de collectie en doelstelling van de Stichting ook op moderne manieren te ontsluiten is het noodzakelijk om regelmatig de website en andere collectie beheerstaken uit te voeren en up to date te houden.

Fonds voor Educatie:
Om te zorgen dat de vrijwilligers, commissie- en bestuursleden de noodzakelijke museale kennis up to date kunnen houden is hiertoe een fonds gevormd waaruit dan opleidingen en
cursussen kunnen worden betaald. 

Fonds Seed Experience: 
In het kader van de nieuwe huisvesting wordt ook het S&C Experience project ontwikkelt. Om hier een start mee te kunnen maken en plannen te kunnen ontwikkelen worden uit de exploitatie middelen gereserveerd voor uitgaven die niet door derden worden vergoed. 

Fonds voor Exploitatie en Investeringen:
Aangezien de sponsorbijdragen in principe jaarlijks moeten worden verkregen en het eigen vermogen van de Stichting beperkt is, heeft het bestuur dit fonds ingesteld zodat er voldoende middelen en tijd beschikbaar zijn indien er onverwacht "gaten" in de jaarlijkse begroting vallen resp. er investeringen moeten worden gedaan.

Andijk, 10.03.2015.

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg