Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

Financiele rapportage 2016 Stichting Museum Saet & Cruyt te Andijk

Rekening Baten en Lasten:    
Fondsen en sponsorbijdrage   € 31.697
Rente   € 796
Totaal inkomsten   € 32.493
     
Huisvestingskosten    € 10.960
Kantoorkosten    238
Reis-verblijf en vergaderkosten     325
 Overige kosten    4913
Seed Experience   16.206
Resultaat 2016   -149
     
Totale uitgaven   € 32.493
     
Fonds Huisvesting stand 1/1  € 192.842
  donatie 14.639
  rente bijschrijving 0
  stand 31/12 € 207.481
     
Fonds InfoTech stand 1/1 € 6.500
  toevoeging 0
  stand 31/12 € 6.500
     
Fonds voor Educatie stand 1/1 € 4.764
  toevoeging 0
  stand 31/12 € 4.764
     
Fonds S&C Experience stand 1/1 € 3.000
  toevoeging 0
  onttrekking 0
  stand 31/12 € 3.000
     
Fonds voor Exploitatie en investeringen  stand 1/1 € 26.521
  onttrekking 0
  stand 31/12 € 26.521
     

Toelichtingen:
Fonds Huisvesting:
Conform het Beleidsplan van de Stichting wordt er naar gestreefd om een adequate nieuwe locatie te vinden die met name een breed publiek (en jeugd) aanspreekt. Voor bijdragen aan dit fonds worden particulieren en bedrijven benaderd. Privé personen, die het behoud van de geschiedenis van het Tuinzaadvak een warm hart toedragen, hebben voor dit specifieke doel een eerste start gemaakt. Ook het (zaad) bedrijfsleven zal worden benaderd voor begunstiging van dit fonds e.e.a. in samenhang met de ontwikkeling van het S&C Experience project.

Fonds InfoTech:
Om de collectie en doelstelling van de Stichting ook op moderne manieren te ontsluiten is het noodzakelijk om regelmatig de website en andere collectie beheerstaken uit te voeren en up to date te houden.

Fonds voor Educatie:
Om te zorgen dat de vrijwilligers, commissie- en bestuursleden de noodzakelijke museale kennis up to date kunnen houden is hiertoe een fonds gevormd waaruit dan opleidingen en cursussen kunnen worden betaald.

Fonds S&C Experience:
In het kader van de nieuwe huisvesting wordt ook het S&C Experience project ontwikkelt.
Om hier een start mee te kunnen maken en plannen te kunnen ontwikkelen worden uit de exploitatie middelen gereserveerd voor uitgaven die niet door derden worden vergoed.

Fonds voor Exploitatie en Investeringen:
Aangezien de sponsorbijdragen in principe jaarlijks moeten worden verkregen en het eigen vermogen van de Stichting beperkt is, heeft het bestuur dit fonds ingesteld zodat er voldoende middelen en tijd beschikbaar zijn indien er onverwacht "gaten" in de jaarlijkse begroting vallen respectievelijk er investeringen moeten worden gedaan.

Enkhuizen, 20.02.2017

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg